Безопасни ли са рентгеновите лъчи?

Всички ние се раждаме и живеем в радиационна среда, която е предизвикана от естествените лъчения – фоново облъчване и свързаната с развитието на обществото йонизираща радиация – над-фоново облъчване.

Рентгеновите лъчи се използват в медицината за диагностика и лъчелечение на редица заболявания. Най-голяма част от над-фоновото облъчване на човека се дължи именно на медицински процедури, свързани с използване на йонизираща радиация, най-вече на различните видове рентгенови изследвания – рентгенография, рентгеноскопия, компютърна томография и др.

Когато рентгеновите лъчи се прилагат правилно и с подходящи предпазни мерки за безопасност няма никаква причина за безпокойство. От всички медицински процедури най-малко е облъчването именно в денталната медицина. При използването на съвременните дигитални рентгенови апарати четири bite-wing рентгенографии излагат пациента на приблизително същото количество радиация, на което той би бил изложен при 1-2 часов полет със самолет.

В денталната медицина рентгенови лъчи се използват основно с диагностична цел. С тяхна помощ можем да открием проблеми, които иначе са почти невидими с просто око. Това могат да бъдат скрити кариеси, загуба на кост, свързана с пародонтално заболяване, грануломи, кисти, недобре запълнени коренови канали и много други. Без рентгенова снимка много от тези проблеми не могат да бъдат диагностицирани и дълго време протичат безсимптомно. Ранното диагностициране на едно заболяване позволява ранно лечение и по-добри терапевтични резултати, и затова си струва да се поеме минималният риск, ако изследването ще помогне навреме и точно да се постави диагноза.

Методите на образната диагностика и изследване са незаменими в ортодонтията, както и при планирането и поставянето на зъбни импланти. В наши дни с ортопантомография и скенер на челюстите може дигитално да се планира позицията на бъдещите импланти и да се изработи хирургичен водач за тази цел.

Има много неща, които могат да се направят, за да намали облъчването при рентгеново изследване. Основно за радиационната защита е избягването или намаляването на дозата чрез намаляване на времето на експозиция, максимално отдалечаване от източника на радиация, а самият източник трябва да бъде екраниран, когато е възможно. Използват се също и оловни престилки и яки за щитовидната жлеза.

Бременните жени обикновено се съветват да избягват рентгенови изследвания, въпреки че радиацията е минимална. Зародишът и плодът са по-чувствителни към рентгенови лъчи, отколкото възрастен човек. Поради тази причина винаги е важно да се предупреждава лекаря и рентгенолога ако жените са, или ако има вероятност да са бременни.

Въпреки това има случаи, в които на бременните жени трябва да се извърши рентгеново изследване, например при нужда от спешна дентална помощ. Чрез малка експозиция и използване на всички възможни предпазни средства се минимизира влиянието на рентгеновите лъчения.

Всеки един пациент трябва да информира своя лекар за предходни рентгенови изследвания, както и не трябва да забравя, че изследването се прави за уточняване на диагнозата и доброто планиране на лечението. Най-добрият начин да се сведе до минимум облъчването от рентгенови лъчи е те да се прилагат само тогава, когато това е наистина необходимо.

Безопасни ли са рентгеновите лъчи?